بازدید میدانی و حضور اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت شهرکهای صنعتی لرستان در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تابعه

بازدید میدانی و حضور اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت شهرکهای صنعتی لرستان در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تابعه

مهندس فرزاد محمدی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از برنامه تکریم سرمایه گذاران و صنعتگران و واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان خبر داد؛