اطلاعیه مخابرات لرستان

اطلاعیه مخابرات لرستان

اطلاعیه مخابرات منطقه لرستان در خصوص عملیات برگردان و ارتقاء تجهیزات مخابرات شهرستان دلفان بر بستر فیبر نوری ؛