تفاهم در عقلانیت

تفاهم در عقلانیت

برای درک درست و شناخت دقیق از انتخابات و تاثیرگذاری انتخابات در پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی جامعه ی زاگرس نشینان، در ابتدا شاخص فلاکت این استان ها را باید در سلسله انتخاباتی که ترجیحات بخشی از جامعه را رقم می زدند مورد بازبینی قرار داد.؛